mula sa www.daloykayumanggi.com
(halaw mula sa The seven habits of highly effective people at The 8th habit ni Steven R. Covey)

Unang Gawi: Maging Maagap (Be Proactive)
Ang buhay ay hindi kusang